to Field72

Informatie ANBI status

Naam van de instelling
Stichting Erfgoed Amstelland

RSIN/fiscaal nummer
8531.79.591

Contactgegevens
Vestigingsadres: Kerkstraat 5, 1191JB Ouderkerk aan de Amstel
Contactpersoon: mevrouw J.A.C. van der Voort-van der Heijden, secretaris van voornoemde stichting
Telefoonnummer van contactpersoon: 020 4967081
E-mail adres van contactpersoon: jacvandervoort@planet.nl
Adres van internet site: http://www.cultuurplatformouder-amstel.nl/stichting-erfgoed-amstelland

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het beschermen en voor publiek toegankelijk maken en/of houden van voor de historie van het middeleeuws grondgebied van Ouder-Amstel van belang zijnde goederen en het bij de inwoners van voormeld grondgebied bevorderen van belangstelling voor onder- en bovengronds erfgoed in hun leefomgeving.
(artikel 2, sub 1, van de statuten)

Beleidsplan
Actief bekendheid creëren binnen de kringen van Ouderkerkse instellingen op cultuurhistorisch gebied en de vele personen die met beleid gericht op behoud van culturele historische goederen sympathiseren. Door bekendheid te kweken dat door onderbrengen van erfgoed binnen de stichting, zoals geschied is met schilderij "Jacobus Storck", aquarel Hendrik Kruimel en archieven Ton Albers, zekerheid voor behoud in de toekomst wordt geschapen.

Bestuurssamenstelling
één lid benoemd door de Gemeente Ouder-Amstel
één lid benoemd door de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel
één lid benoemd door de Stichting Historisch Museum Ouder-Amstel
één lid benoemd door de Stichting Promotie Ouder-Amstel
één lid benoemd door het Cultuurplatform Ouder-Amstel
(artikel 4, sub 1, van de statuten)

Namen van de bestuurders
Bij de notariële oprichting van de Stichting op 29 augustus 2013:
- mevrouw M.T. Blankers-Kasbergen, voorzitter, afgevaardigd door de Gemeente Ouder-Amstel
- de heer J. Coevert, secretaris, afgevaardigd door de Stichting Historisch Museum Ouder-Amstel
- de heer C.A.J. Ammerlaan, penningmeester, afgevaardigd door de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel
- de heer H.T.C.M. Out, lid zonder statutaire functie, afgevaardigd door de Stichting Promotie Ouder-Amstel
- mevrouw A.H. Quirijnen-Cocx, lid zonder statutaire functie, afgevaardigd door het Cultuurplatform Ouder-Amstel
Huidige bestuursleden, in functie vanaf de bestuursvergadering van 30 september 2015:
- mevrouw M.T. Blankers-Kasbergen, voorzitter, afgevaardigd door de Gemeente Ouder-Amstel
- mevrouw J.A.C. van der Voort-van der Heijden, secretaris, afgevaardigd door het Cultuurplatform Ouder-Amstel
- de heer C.A.J. Ammerlaan, penningmeester, afgevaardigd door de Historische Vereniging Wolfgerus van Aemstel
- de heer H.T.C.M. Out, afgevaardigd door de Stichting Promotie Ouder-Amstel
- de heer J. Coevert, afgevaardigd door de Stichting Historisch Museum Ouder-Amstel

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen winstoogmerk.
(artikel 2, sub 1, van de statuten)
Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als zodanig.
Zij kunnen zo nodig recht doen gelden op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie te maken kosten.
(artikel 5 van de Statuten)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Voor jaar 2013: zie “Algemeen Jaarverslag 2013”
Voor jaar 2014: zie “Algemeen Jaarverslag 2014”
Voor jaar 2015: zie “Algemeen Jaarverslag 2015”

Financiële verantwoording
Voor jaar 2013: zie “Financieel Jaarverslag 2013”
Voor jaar 2014: zie “Financieel Jaarverslag 2014”
Voor jaar 2015: zie “Financieel Jaarverslag 2015”


to StErfgAm